چهارشنبه, 09 اسفند 1402

پرسنل بهبود كيفيت

نام و نام خانوادگی: مهندس بهارناز اسدي
تحصیلات: كارشناسي ارشد مديريت خدمات درماني و بهداشتي
سمت: مدير دفتر بهبود كيفيت - مدير IPD
داخلی: 248
موقعیت مکانی: طبقه 2

 

4