جمعه, 29 تیر 1403

سياستهاي بيمارستان

                                                

سياستهاي اصلي بيمارستان :

سياستهاي اصلي بيمارستان در چهار محوراصلي 1- ارتقاي ايمني بيمار 2- بهبود مستمر كيفيت خدمات 3- آموزش به بيمار 4- مديريت و توسعه منابع شامل موارد ذيل مي باشد:

ü     ارائه خدمات تشخيصي و درمانی ايمن با بهترين كيفيت

ü     استفاده از نيروهاي مجرب و كارآمد

ü     استفاده از تجهيزات ولوازم مصرفي بروز ومطابق با آخرين استاندارد

ü     ارتقاء سطح سلامت در بيماران و توانمندسازی کارکنان در جهت خود مراقبتی، مدیریت بیماریهای شغلی، توسعه شیوه زندگی

ü     صرفه جوئي وجلوگيري از اتلاف منابع

خط مشی سازمان:

بيمارستان فرمانيه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، در راستای ارائه خدمات درمانی در چارچوب استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستاني به ­منظور ارتقای کیفیت خدمات درماني و تشخيصي اهداف كلي ذیل را دنبال  می­کند:

 -G1 ارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی و تشخيصي قابل ارائه در بیمارستان

-G2ارتقاء آموزش و توانمند سازي پرسنل با تمركز بر اصول ايمني بيمار و كاركنان

-G3ارتقاء سطح سلامت و ايمني بيمار و كاركنان

-G4ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعين و بیماران واستقرار نظام ارتقاء سلامت در چهار حيطه

-G5ارتقاء سطح رضايتمندي كاركنان

 

رسالت يا ماموريت يا  MISSION :

  بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه به عنوان يكي از بيمارستانهاي خصوصي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي واقع در شمال شهر تهران ، رسالت خود را ارائه خدمات تشخيصي ، درماني با بالاترين كيفيت وبا بهره گيري از نيروي انساني مجرب به كليه مراجعين ايراني و غير ايراني با رعايت ايمني بيمار ، حقوق بيمار و بيشترين رضايتمندي بيمار و اصل بهبود مستمر فرايندهاي كاري مي داند.

چشم انداز يا دورنما يا :VISION

   بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه، مي كوشد با رعايت حفظ حقوق گيرنده خدمت وايمني مددجويان در 5 سال آينده جهت ارتقاء خدمات تشخيصي درماني،تخصصي و فوق تخصصي برمبناي سياستهاي نظام سلامت در كنار برترين بيمارستانهاي خصوصي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي قرارگيرد.

 

ارزشهاي بيمارستان فرمانيه:

ف=فرايند بيمار محوري

ر=رعايت حقوق گيرندگان خدمت

م=مسئوليت پذيري كليه پرسنل شاغل در بيمارستان

ا=اخلاق محوري

ن=نهادينه سازي ارزشهاي اسلامي و معنوي

ي=يكسان سازي ارائه خدمات كمي وكيفي مطلوب

ه=همكاري درون بخشي وبرون بخشي موثر