جمعه, 04 خرداد 1403

راهنمای تلفن

 

 شماره تلفن 28152+داخلي مورد نظر مستقيم به واحد مربوطه وصل ميشود

 

نام واحدها

داخلي

نام واحدها

داخلي

مركز تلفن

0

مدير داخلي و بهبود كيفيت

773

رياست و مديريت

789

بخش نوزادان

235

دفتر پرستاري

701-702

بخش 2

207

انتظامات

110

بخش 3

307

اورژانس

551

بخش 4

407

آزمايشگاه

120

post Icu

755

داروخانه

125

CCU

336

راديولوژي

719

ICU

445

پذيرش كلينيك

107

بلوك زايمان

244

پذيرش بستري

114

ترخيص

187-185

كارگزيني

730

IT

800

فيزيوتراپي ، شنوايي سنجي ، تغذيه و رژيم درماني

827

 حسابداري

722 

رسيدگي به شكايات- خانم مهندس اسدي

09122124823