جمعه, 29 تیر 1403

منشور حقوق كاركنان

از آنجاییکه توفیق خدمت به بیماران و دردمندان و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرارداد و نجات جان یک انسان، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند منشور حقوق کارکنان و این منشور به معنی اختیار، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند .

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند .

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی براساس اصول علمی و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روش های درمانی اقدام نمایند.

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند.

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند.

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند.

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان برخوردار شوند.

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند برخوردار شوند.

 

 

  • پرسنل حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روش های نوین درمانی و آیین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.

 

 

  • پرسنل بیمارستان حق دارند در محیطی ایمن از نظر زیر ساخت ها، تجهیزات و امکانات فعالیت نمایند.