شنبه, 22 مرداد 1401

متخخص داخلي

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

 

     

 

 

 

 

 دكتر حميد رضا وزيري

 -  -  -  پنج شنبه ها و يك شنبه ها ساعت 10 الي 12