جمعه, 25 خرداد 1403

متخصص ارتوپدي

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
دكتر محمد زهرائي
متخصص ارتوپد  41213   يك شنبه ها ساعت 10:30
 
         
 

 دكتر كيارش بصيري

متخصص ارتوپد 57841  

سه شنبه ها ساعت 19.30-18

چهارشنبه ها ساعت 12

 

 

         
دكتر امين كامراني راد متخصص ارتوپد 120381 http://dr-kamrani.com روزهاي زوج ساعت 19-16  
           
           
دكتر پيمان كاغذيان جراح استخوان و مفاصل از آلمان      چهارشنبه ها ساعت13-10