یکشنبه, 06 مهر 1399

متخصص ارتوپدي

نام پزشک تخصص نظام پزشكي   

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
دكتر محمد زهرائي
متخصص ارتوپد
 41213   يك شنبه ها ساعت 9 الي 14 و دو شنبه ها ساعت 12 الي 15
 
 

دكتر رامين فرهنگ زنگنه

متخصص ارتوپد 57841

 

 

 شنبه ها و دو شنبه ها ساعت 8 الي 10


 

 

         

 دكتر سعيد كرماني رنجبر

 متخصص ارتوپد  122734   چهار شنبه ها ساعت 10 الي 12  

 دكتر فرهاد شهبازي بيله سوار

 متخصص ارتوپد  137976   پنج شنبه ها ساعت 12 الي 14  
           

  دكتر احمد ممتازي

 
 متخصص ارتوپد
    دو شنبه ها ساعت 15 الي 17  

 

دكتر امين كامراني راد

 

  متخصص ارتوپد      شنبه ها و دو شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 18 الي 20  

دكتر پيمان كاغذيان

جراح استخوان  و مفاصل از آلمان
    چهار شنبه ها ساعت 10 الي 13