دوشنبه, 28 آبان 1397

پرسنل بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي

نام و نام خانوادگی: فرنوش والي نيا
تحصیلات: كارشناس بهداشت محيط
سمت: كارشناس و مسئول بهداشت محيط
داخلی: 332
موقعیت مکانی: طبقه 3

 

نام و نام خانوادگی: سونيا غفاري
تحصیلات: كارشناس بهداشت حرفه اي
سمت: كارشناس بهداشت حرفه اي
داخلی: 332
موقعیت مکانی: طبقه 3