شنبه, 16 فروردين 1399

پرسنل تداركات

نام و نام خانوادگی: مرتضي شير خدائي
تحصیلات: كارشناس علوم اجتماعي
سمت: مسئول تداركات
داخلی: 729
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: امير عباس هدايتي
تحصیلات: فوق ديپلم برق
سمت: كارمند تداركات
داخلی: 729
موقعیت مکانی: طبقه 6