چهارشنبه, 29 دی 1395

پرسنل تداركات

نام و نام خانوادگی: عبدالله طاهري
تحصیلات: كارشناس مديريت بازرگاني
سمت: مسئول تداركات
داخلی: 729
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: عليرضا پژوهيده
تحصیلات: كارشناس نرم افزار
سمت: كارمند تداركات
داخلی: 729
موقعیت مکانی: طبقه 6