شنبه, 16 فروردين 1399

پرسنل تغذيه

نام و نام خانوادگی: ندا خسرو آبادي
تحصیلات: كارشناس تغذيه
سمت: كارشناس تغذيه 
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4

 

نام و نام خانوادگی: نرجس ايمانيان
تحصیلات: ليسانس مترجمي زبان انگليسي
سمت: كارمند اداري واحد تغذيه
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4