دوشنبه, 19 آذر 1397

پرسنل بهبود كيفيت

نام و نام خانوادگی: بهار ناز اسدي
تحصیلات: كارشناسي ارشد مديريت خدمات درماني و بهداشتي
سمت: مسئول دفتر بهبود كيفيت - مسئول IPD
داخلی: 248
موقعیت مکانی: طبقه 2

 

4