شنبه, 16 فروردين 1399

پرسنل بهبود كيفيت

نام و نام خانوادگی: مهندس بهارناز اسدي
تحصیلات: كارشناسي ارشد مديريت خدمات درماني و بهداشتي
سمت: مسئول دفتر بهبود كيفيت - مسئول IPD
داخلی: 248
موقعیت مکانی: طبقه 2

 

4