چهارشنبه, 29 دی 1395

پرسنل كارگزيني

نام و نام خانوادگی: غزاله مرزبان
تحصیلات: ليسانس مديريت صنعتي
سمت:  مسئول كارگزيني
داخلی: 787
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: صبا كياني
تحصیلات: ليسانس نرم افزار
سمت:  كارمند كارگزيني
داخلی: 787
موقعیت مکانی: طبقه 6