چهارشنبه, 09 بهمن 1398

پرسنل كارگزيني

نام و نام خانوادگی:  مجتبي اميري
تحصیلات: ليسانس مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات
سمت:  مسئول كارگزيني
داخلی: 787
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

6