چهارشنبه, 02 اسفند 1396

پرسنل كارگزيني

نام و نام خانوادگی: غزاله مرزبان
تحصیلات: ليسانس مديريت صنعتي
سمت:  مسئول كارگزيني
داخلی: 787
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

6