دوشنبه, 28 آبان 1397

پرسنل كارگزيني

نام و نام خانوادگی: غزاله مرزبان
تحصیلات: ليسانس مديريت صنعتي
سمت:  مسئول كارگزيني
داخلی: 787
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی:  محمد زاده
تحصیلات: ليسانس حقوق
سمت:  كارمند كارگزيني
داخلی: 787
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

6