شنبه, 29 دی 1397

پرسنل مهندس پزشكي

نام و نام خانوادگی: مهندس موسوي نژاد
تحصیلات: كارشناس مهندسي پزشكي
سمت:  مسئول مهندس پزشكي
داخلی: 737
موقعیت مکانی: طبقه 6