شنبه, 07 اسفند 1395

كلينيك شنوايي سنجي بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه مجهز به پيشرفته ترين فناوري هاي ارزيابي سيستم شنوايي مي باشد. اين كلينيك شامل بخش هاي :

آزمون هاي الكتروفيزيولوژيك شامل :

ASSR , ECOCHG , OAE , ABR    جهت ارزيابي شنوايي تمامي سنين اعم از بزرگسالان ، كودكان و نوزادان و هم چنين تجويز سمعك و وسايل كمك شنوايي ، ارزيابي و درمان وزوز گوش ، تهيه قالب هاي ضد صوت و ضد آب و ارزيابي سرگيجه و عدم تعادل مي باشد. اين بخش همچنين قابليت انجام آزمون هاي رفتاري را دارد و مجهز به اديومتري ، دستگاه تمپانومتر و اتاقك اكوستيك كه امكان انجام آزمون هاي رفتاري دقيق و در صورت لزوم آزمون هاي : TONE DESAY , SISI , ABLB , REFLEX DECAY  را فراهم مي سازد.

RSS
شنوائي سنجي 001
جزییات دانلود
شنوائي سنجي 002
جزییات دانلود