دوشنبه, 28 آبان 1397

برنامه حضور پزشكان در كلينيك

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

              برنامه اتاق شماره 5                                                      

 

10-8

12-10

14 - 12

16 - 14

18 -16

20 - 18

شنبه

دكتر كريمي

دكتر كريمي

دكتر كريمي

دكتر كريمي

 

دكتر كريمي

دكتر كريمي

يك شنبه

 

 

دكتر زهرايي

دكتر جمشيديان

خانم دكتر قائد شرفي

 

دوشنبه

 

دكتر دادخواه

دكتر زهرايي

دكتر امينيان

دكترپازوكي

 

سه شنبه

 

دكتر خزايي

دكتر بصيري

دكتر جمشيديان

دكتر قائدشرفي

 

چهارشنبه

 

 

دكتر نيل اوري

 

 

دكتر جلالي

 

پنج شنبه

 

دكتر رهبري

 

دكتر جمشيديان

 

 

 

 

               برنامه اتاق شماره 6                                                          

 

10 - 8

12 - 10

14 - 12

16 - 14

18 - 16

20 - 18

شنبه

 

دكتر هاديان

جراح عمومي

 

 

دكتر بلورساز

 

يك شنبه

 

پروفسور سلطان زاده

پروفسور سلطان زاده

 

دكتر كيان راد

 

دوشنبه

 

دكتر حجتي

 

دكترخمسي خون

دكتربلورساز

 

سه شنبه

 

پروفسور سلطان زاده

پروفسور سلطان زاده

 

 

 

چهارشنبه

 

دكترحجتي

12-30/10

 

 

دكتر بلورساز

 

پنج شنبه

 

پروفسور سلطان زاده

پروفسور سلطان زاده

 

 

 

 

 

                 برنامه اتاق شماره 2                                                                                                          

 

11-9

13-11

15-13

17-15

19-17

 

شنبه

دكتر غفراني

دكتر غفراني

 

دكتر شكفته

 

 

 

يك شنبه

 

 

 

دكتر شكفته

 

دكتر رحماني زاده

 

دوشنبه

دكتر غفراني

 

دكتر غفراني

 

دكترشكفته

 

 

سه شنبه

دكتر غفراني

دكتر غفراني

 

دكتر شكفته

 

دكتر رحماني زاده

 

چهارشنبه

 

 

 

دكترشكفته

 

 

 

پنج شنبه

دكتر غفراني

دكتر غفراني

 

دكتر شكفته

 

 

 

 

                برنامه اتاق شماره 1

 

11-8

13-11

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

دكتر گوگل

دكتر بابازاده

 

دكتر معمارپور

 

يك شنبه

دكتر حقگو

دكتر قربانپور

دكتر پزشكي

 

دكتر گوگل

 

دوشنبه

دكتراكبري

دكتر بابازاده

دكتر بابازاده

دكتر اهدايي وند

دكتر اهدايي وند

 

سه شنبه

دكتر رنجبر

نازايي

دكتر ندايي

دكتر نوري

دكتر آرين

دكتر مغازه

دكتر مغازه

چهارشنبه

دكتر اكبري

 

دكتر فتحي نژاد

 

دكتر فرزانه

دكتر معمارپور

 

پنج شنبه

 

دكتر اهدايي وند

دكتر اهدايي وند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              برنامه اتاق شماره 3          

 

10 - 8

10 - 12

14- 12

17 - 15

30/18- 17

20 – 30/18

شنبه

آقاي دكتر خالديان

آقاي دكتر خالديان

 

-

 -

-

يك شنبه

آقاي دكتركريمي

 

آقاي دكتر كريمي

 

 

 

 

دوشنبه

آقاي دكتر قابوسي

آقاي دكتر قابوسي

 

 

 

 

سه شنبه

آقاي دكتر اخوين

آقاي دكتر اخوين

دكتر اخوين

 

 

 

چهارشنبه

خانم دكتر كاظميان

خانم دكتر كاظميان

 

 

 

 

پنج شنبه

 

هر هفته يك پزشك

چرخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       برنامه اتاق شماره 4                                               جراحان عمومي

 

10 -8

12 -10

14 - 12

16 - 14

18 - 16

20 - 18

شنبه

 

دكترجمشيدي

دكتر ابوالقاسمي

دكتر جعفري

دكترخرمشاهي

 

يك شنبه

دكترعسگري

دكتر عسگري

دكتر عسگري

دكتر عسگري

دكترعسگري

 

دوشنبه

دكتر جمشيدي

دكتر پاكروان

دكتر پاكروان

 

 

دكتر چراغوندي(ريه)

19 – 17 )

 

سه شنبه

دكترعسگري

دكتر عسگري

دكتر قدسي

 

دكتر خشاياراحمدي

 

چهارشنبه

دكتر اكبري

دكتر اكبري

 

دكترابوالقاسمي

دكترچراغوندي

 

پنج شنبه

 

 

 

دكتر اميدي

آقاي دكتر اميدي(غدد)