شنبه, 29 دی 1397

برنامه حضور پزشكان در كلينيك

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

 اتاق شماره 1

 

20-17

دكتر بابازاده

17-13

دكتر گوگل

12-9

 

 

شنبه

20-18

-

دكتر ايلخاني

18-5/16

دكتر پزشكي

16-14

دكتر قربانپور

13-5/10

5/10-8 خالي

يكشنبه

دكتر اهدايي وند

5/19-16

دكتر بابازاده

16-11

 

دكتر اكبري

11-8

دوشنبه

دكتر مغازه

20-18

دكتر سربازي

18-15

-

دكتر ندايي

5/13-11

دكتر سهيلا رنجبر

11-9

 

سه شنبه

 

-

دكتر فرزانه

18-14

دكتر فتحي نژاد

13-11

دكتر اكبري

11-8

چهارشنبه

20-18

16-18

16-14

دكتر اهدايي وند

14-10

-

پنج شنبه

                                                   

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

 اتاق شماره 2

 

دكتر شكفته

 

دكتر هادي غفراني

شنبه

 

دكتر شكفته

دكتر وزيري

يكشنبه

 

دكتر شكفته

 

دكتر هادي غفراني

دوشنبه

 

دكتر شكفته

 

دكتر هادي غفراني

سه شنبه

 

 

دكتر شكفته

 

 

دكتر امير طاهري

چهارشنبه

 

دكتر شكفته

دكتر وزيري

پنج شنبه

                               

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

 اتاق شماره 3

 

دكتر حسين وكيلي

 

شنبه

 

دكتر كاظميان

 

يكشنبه

 

دكتر قابوسي

دوشنبه

 

دكتر اخوين

سه شنبه

 

 

دكتر كاظميان

 

 

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

 اتاق شماره 4

 

دكتر خرمشاهي

دكتر ابوالقاسمي

دكتر غياثي

دكتر رضايي

دكتر زنگنه

شنبه

دكتر رحماني زاده

7-5/5

 

دكتر عسگري

يكشنبه

 

دكتر چراغوندي

19-17

دكتر امينيان

5/4-5/1

دكتر كردجمشيدي

12-10

دكتر زنگنه

11-8

دوشنبه

 

دكتر رحماني زاده

19-17

دكتر فتحي

ارتوپد

17-5/14

دكتر عسگري

14-9

 

سه شنبه

-

دكتر چراغوندي

18-16

دكتر ابوالقاسمي

16-14

دكتر فتحي

14-12

 

12-10

دكتر سليماني

جراح

10-8

چهارشنبه

-

دكتر اميدي

دكتر شهبازي

ارتوپد

-

دكتر تقوي

جراح عمومي

پنج شنبه

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

 اتاق شماره 5

دكتر حميدرضا كريمي

شنبه

دكتر اسماعيلي

20-18

دكتر قائد شرفي

18-16

دكتر جمشيديان

16-14

دكتر زهرايي

5/13-10

-

يكشنبه

-

دكتر فرسا

دكتر ممتازي

6-4

دكتر زهرايي

3-1

دكتر دادخواه

-

دوشنبه

-

دكتر قائدشرفي

18-5/16

دكتر جمشيديان

5/16-15

دكتر گرامي

5/14-12

دكتر خزايي

12-11

دكتر اسحاقي

11-8

سه شنبه

-

دكتر اسماعيلي

ديسكوژل

18-16

15-13

دكتر نيل آوري

13-11

-

چهارشنبه

دكتر جمشيديان

دكتر رهبري

دكتر اسحاقي

10-8

پنج شنبه

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

 اتاق شماره 6

 

 

دكتر بلورساز

 

دكتر عمادالدين

16-13

 

 

دكتر حجتي

5/12-11

 

شنبه

 

دكتر كيان راد

19-17

دكتر عماد الدين

17-15

 

 

پروفسور سلطانزاده

                13-10

-

يكشنبه

 

 

دكتر بلورساز

 

دكتر خمسي

دكتر حجتي

5/12-11

 

 

 

 

دكتر قاهري

10-8

دوشنبه

 

دكتر عمادادين

18-5/16

 

 

 

پروفسور سلطانزاده

13-10

-

سه شنبه

 

 

دكتر بلورساز

18-16

 

 

 

دكتر حجتي

5/12-11

 

دكتر قاهري

چهارشنبه

 

دكتر كيان راد

19-17

 

 

 

 

پروفسور سلطانزاده

13-10

-

11-8

پنج شنبه