پنج شنبه, 23 آبان 1398

برنامه حضور پزشكان در كلينيك

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

 برنامه اتاق شماره 1

دكتر مولود عباس زاده

20-17

دكتر بابازاده

17-13

دكتر گوگل

12-9

 

 

شنبه

دكتر زهرا امامي

20-18

 

 

دكتر ايلخاني

18-5/16

دكتر پزشكي

16-14

دكتر قربانپور

13-5/10

دكتر فرحناز اميني

5/10-8

 

يكشنبه

دكتر اهدايي وند

5/19-16

دكتر بابازاده

16-11

 

دكتر اكبري

11-8

دوشنبه

دكتر مغازه

20-18

دكتر سربازي

18-15

-

دكتر ندايي

5/13-11

دكتر سهيلا رنجبر

11-9

 

سه شنبه

دكتر فرخ زاد

20-18

دكتر فرزانه

18-14

دكتر فتحي نژاد

13-11

دكتر اكبري

11-8

چهارشنبه

دكتر مريم عطايي

20-18

 

دكتر مهوش بديعي

18-14

دكتر اهدايي وند

14-10

دكتر ليلا عزيزي

10-8

پنج شنبه

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

  برنامه اتاق شماره 2

 

دكتر شكفته

 

دكتر هادي غفراني

شنبه

 

دكتر شكفته

دكتر وزيري

يكشنبه

 

دكتر شكفته

 

دكتر هادي غفراني

دوشنبه

 

دكتر شكفته

 

دكتر هادي غفراني

سه شنبه

 

 

دكتر شكفته

 

 

دكتر امير طاهري

چهارشنبه

 

دكتر شكفته

دكتر وزيري

پنج شنبه

                               

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

  برنامه اتاق شماره 3

 

دكتر حسين وكيلي

 

شنبه

 

دكتر كاظميان

 

يكشنبه

 

دكتر قابوسي

دوشنبه

 

دكتر اخوين

سه شنبه

 

 

دكتر كاظميان

 

 

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

                             

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

  برنامه اتاق شماره 4

دكتر آذرنيور

در صورت وقت دهي بيمار تماس گرفته شود.

دكتر خرمشاهي

دكتر ابوالقاسمي

4-2

دكتر قياسي

دكتر رضايي

دكتر زنگنه

شنبه

دكتر رحماني زاده

7-5/5

 

دكتر عسگري

يكشنبه

 

دكتر چراغوندي

19-17

دكتر امينيان

5/4-5/1

دكتر كردجمشيدي

12-10

دكتر زنگنه

11-8

دوشنبه

 

دكتر رحماني زاده

19-17

دكتر فتحي

ارتوپد

17-5/14

دكتر عسگري

14-9

 

سه شنبه

 

20-18

دكتر چراغوندي

18-16

دكتر ابوالقاسمي

16-14

دكتر فتحي

14-12

 

12-10

 

10-8

چهارشنبه

-

دكتر اميدي

دكتر شهبازي

ارتوپد

-

دكتر تقوي

جراح عمومي

پنج شنبه

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

  برنامه اتاق شماره 5

دكتر حميدرضا كريمي

شنبه

دكتر اسماعيلي

20-18

دكتر قائد شرفي

18-16

دكتر جمشيديان

16-14

دكتر زهرايي

5/13-10

-

يكشنبه

-

دكتر فرسا

جراح

دكتر ممتازي

6-4

 

دكتر دادخواه

-

دوشنبه

دكتر زهرايي

8-6

دكتر قائدشرفي

18-5/16

دكتر جمشيديان

5/16-15

دكتر گرامي

5/14-12

دكتر خزايي

12-11

دكتر اسحاقي

11-8

سه شنبه

-

دكتر اسماعيلي

ديسكوژل

18-16

15-13

دكتر نيل آوري

13-11

-

چهارشنبه

دكتر جمشيديان

دكتر رهبري

دكتر اسحاقي

10-8

پنج شنبه

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتر خمسي در هر كلينيك كه خالي باشد

 

20-19

19-18

18-17

17-16

16-15

15-14

14-13

13-12

12-11

11-10

10-9

9-8

  برنامه اتاق شماره 6

دكتر كامراني

ارتوپد

8-6

دكتر بلورساز

 

دكتر عمادالدين

16-13

 

 

دكتر حجتي

5/12-11

 

شنبه

 

دكتر كيان راد

19-17

دكتر عماد الدين

17-15

 

 

پروفسور سلطانزاده

                13-10

-

يكشنبه

دكتر كامراني

ارتوپد

20-18

دكتر بلورساز

 

دكتر خمسي

دكتر حجتي

5/12-11

 

 

 

دكتر قاهري

10-8

دوشنبه

دكتر پرويزيان

پلاستيك

8-6

دكتر عمادادين

18-5/16

دكتر آذرنيور

5/16-15

پروفسور سلطانزاده

5/14-10

-

سه شنبه

دكتر كامراني

ارتوپد20-18

دكتر بلورساز

18-16

 

 

 

دكتر حجتي

5/12-11

 

دكتر قاهري

چهارشنبه

 

دكتر كيان راد

19-17

 

17-14

 

پروفسور سلطانزاده

13-10

-

11-8

پنج شنبه