شنبه, 07 اسفند 1395

جراحي عمومي

در اين كلينيك خدماتي همچون برطرف كردن بيماريهاي آپانديس ، شقاق و .......... انجام ميشود .