شنبه, 05 فروردين 1396

جراحي عمومي

در اين كلينيك خدماتي همچون برطرف كردن بيماريهاي آپانديس ، شقاق و .......... انجام ميشود .