شنبه, 07 اسفند 1395

اطفال

كلينيك هايفوق تخصصي كودكان , نوزادان همه روزه  پذيراي بيماران مراجعه كننده ونيز بيماران ترخيص شده از بخش نوزادان جهت كنترل هاي بعدي هستند.