شنبه, 16 فروردين 1399

آيا در مدت اقامت خود در اين بيمارستان از نحوه برخورد پرستاران رضايت داشتيد ؟


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد راي دهندگان   112
آغاز نظرسنجي   2015-03-11 00:00:00
پايان نظرسنجي   2021-03-19 00:00:00