یکشنبه, 01 بهمن 1396

آيا در مدت اقامت خود در اين بيمارستان از نحوه ارائه خدمات رضايت داشتيد ؟


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد راي دهندگان   146
آغاز نظرسنجي   2015-03-11 00:00:00
پايان نظرسنجي   2021-03-19 00:00:00