یکشنبه, 02 مهر 1402

رشته طب سنتی ایرانی

 

امروزه پزشکی نوین با وجود دستاوردهای فراوان و تأثیرات غیرقابل انکار در ارتقای سطح سالمت جامعه و درمان بیماریها، در برخی موارد با خألهایی مواجه هست که این امر موجب شد رشته طب سنتی ایرانی همراستا با رویکرد سازمان جهانی بهداشت بهسمت طب

تلفیقی     (Integrative     medicine(،     در     کشور     ما

پایهگذاری شود.

 

طب سنتی با نگاه فردمحور براساس شرایط و ویژگیهای هر شخص، در جهت حفظ سالمتی، پیشگیری و درمان بیماریها گام برمیدارد که امروزه این رویکرد میتواند مصداقی از پزشکی مبتنی بر فرد یا

 

Personalized medicine  باشد که در دنیای امروز

بسیار مورد توجه مراکز علمی قرار گرفته است.

 

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

 

با هدف استفاده از ظرفیت طب سنتی در کنار پزشکی نوین، دوره دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی از سال 1386 در برخی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور راهاندازی شد و آموزش در این دوره با پذیرش پزشکان عمومی آشنا به پزشکی نوین و دارای شماره نظام پزشکی آغاز شد.


 

مراکز درمان ناباروری ارائهدهنده خدمات طب سنتی ایرانی

 

با توجه به ابالغ قانون جوانی جمعیت در بیمارستانهای دارای مراکز درمان ناباروری سطح 2، پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی با هدف افزایش شانس موفقیت درمانهای ناباروری به ارائه خدمت میپردازند تا زوجهای نابارور که برای درمان خود به مراکز ناباروری مراجعه میکنند بتوانند با استفاده ازخدمات و مشاوره طب سنتی ایرانی، احتماال به مسیری کوتاهتر و در عین حال موثرتر برای درمان دست یابند.

 

در حال حاضر ارائه این خدمات در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در بیمارستانهای مهدیه و امام حسین )ع( آغاز شده و در بیمارستانهای شهدای تجریش، طالقانی تهران و شهید مفتح ورامین در شرف راهاندازی است.

 

بیمارستانهای دارای

آدرس

شماره تماس

 

مرکز ناباروری با

 

خدمات طب ایرانی

 

 

 

 

میدان شوش، خ

 

 

مهدیه

فداییان اسالم، کوچه

55062628

 

 

شیشهگرخانه

 

 

امام حسین )ع(

خ شهید مدنی

77558001

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی در درمان ناباروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت درمان مدیریت تعالی خدمات بالینی

 

اداره طب سنتی ایرانی کمیته تخصصی درمان ناباروری

 

سال 1402

 

 

 

نقش طب سنتی ایرانی در درمان ناباروری

 

اهمیت فرزندآوری برای ادامه حیات انسانی، رشد و تعالی جامعه و حفظ کیان خانواده بر کسی پوشیده نیست. یکی از مشکالت عدیده جوامع بشری، ناتوانی در فرزندآوری است.

 

آمارهای جهانی 12 تا 15 درصد زوجین را نابارور معرفی میکند که در ایران این آمار به 15 تا 20 درصد افزایش یافته است.

 

مشکالت فراوان ناشی از ناباروری در بین زوجین مانند کاهش تمایالت جنسی، ایجاد اضطراب، افسردگی و همچنین اشکال در روابط بین فردی از سویی و کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری جمعیت از سوی دیگر، باعث اهمیت بیشتر این موضوع میشود. با توجه به مشکالت موجود، ارائه راهکارهای مناسب از دیدگاه طب سنتی ایرانی و کمک به بارداری چهار میلیون زوج نابارور در کشور ضروری است.

 

طب سنتی ایرانی همسو با پزشکی نوین، با ارائه روشها، تدابیر و توصیههای قبل و حین بارداری، حفظ جنین، سالمت مادر و کودک، جلوگیری از سقط و پیشگیری از عوارض زایمان، میتواند امکان فرزندآوری را افزایش و مشکالت ناباروری زوجین را کاهش دهد.

 

در طب ایرانی، پیشگیری و درمان بیماریها در مرحله اول مبتنی بر اصالح سبک زندگی است.

 

در مراحل بعد، بر اساس صالحدید پزشک طب ایرانی و نیاز بیمار، ممکن است درمانهای تکدارویی )مفرد( یا چنددارویی )مرکب( و مداخالت طبی همچونماساژ، بادکش، حجامت، فصد و زالودرمانی تجویز شود.

 

طب سنتی ایرانی، در پیشگیری و درمان بیماریها، رعایت اصول ششگانه سالمتی را الزامی میداند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1( بهداشت خواب و بیداری؛ )2( آداب و اصول غذا خوردن؛ )3( تنظیم جذب و دفع مواد در بدن؛ )4( آب و هوای محل زندگی؛ )5( ورزش سالمتمحور؛ و )6( بهداشت روانی.

 

 

در بسیاری از موارد دیده شدهاست که با اصالح همین شش اصل اولیه، با در نظر گرفتن ویژگیهای فرد و بیماری وی و با بکارگیری تدابیر توصیهشده در طب سنتی ایرانی، مشکل بیمار با راهکارهای ساده، برطرف شده و مسیر درمان کوتاهتر میشود.

 

یکی از مهمترین تدابیر برای شروع درمان، تغذیه و اصالح و چینش رژیم غذایی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته طب سنتی ایرانی

 

امروزه پزشکی نوین با وجود دستاوردهای فراوان و تأثیرات غیرقابل انکار در ارتقای سطح سالمت جامعه و درمان بیماریها، در برخی موارد با خألهایی مواجه هست که این امر موجب شد رشته طب سنتی ایرانی همراستا با رویکرد سازمان جهانی بهداشت بهسمت طب

تلفیقی     (Integrative     medicine(،     در     کشور     ما

پایهگذاری شود.

 

طب سنتی با نگاه فردمحور براساس شرایط و ویژگیهای هر شخص، در جهت حفظ سالمتی، پیشگیری و درمان بیماریها گام برمیدارد که امروزه این رویکرد میتواند مصداقی از پزشکی مبتنی بر فرد یا

 

Personalized medicine  باشد که در دنیای امروز

بسیار مورد توجه مراکز علمی قرار گرفته است.

 

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

 

با هدف استفاده از ظرفیت طب سنتی در کنار پزشکی نوین، دوره دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی از سال 1386 در برخی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور راهاندازی شد و آموزش در این دوره با پذیرش پزشکان عمومی آشنا به پزشکی نوین و دارای شماره نظام پزشکی آغاز شد.


 

مراکز درمان ناباروری ارائهدهنده خدمات طب سنتی ایرانی

 

با توجه به ابالغ قانون جوانی جمعیت در بیمارستانهای دارای مراکز درمان ناباروری سطح 2، پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی با هدف افزایش شانس موفقیت درمانهای ناباروری به ارائه خدمت میپردازند تا زوجهای نابارور که برای درمان خود به مراکز ناباروری مراجعه میکنند بتوانند با استفاده ازخدمات و مشاوره طب سنتی ایرانی، احتماال به مسیری کوتاهتر و در عین حال موثرتر برای درمان دست یابند.

 

در حال حاضر ارائه این خدمات در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در بیمارستانهای مهدیه و امام حسین )ع( آغاز شده و در بیمارستانهای شهدای تجریش، طالقانی تهران و شهید مفتح ورامین در شرف راهاندازی است.

 

بیمارستانهای دارای

آدرس

شماره تماس

 

مرکز ناباروری با

 

خدمات طب ایرانی

 

 

 

 

میدان شوش، خ

 

 

مهدیه

فداییان اسالم، کوچه

55062628

 

 

شیشهگرخانه

 

 

امام حسین )ع(

خ شهید مدنی

77558001

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی در درمان ناباروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت درمان مدیریت تعالی خدمات بالینی

 

اداره طب سنتی ایرانی کمیته تخصصی درمان ناباروری

 

سال 1402

 

 

 

نقش طب سنتی ایرانی در درمان ناباروری

 

اهمیت فرزندآوری برای ادامه حیات انسانی، رشد و تعالی جامعه و حفظ کیان خانواده بر کسی پوشیده نیست. یکی از مشکالت عدیده جوامع بشری، ناتوانی در فرزندآوری است.

 

آمارهای جهانی 12 تا 15 درصد زوجین را نابارور معرفی میکند که در ایران این آمار به 15 تا 20 درصد افزایش یافته است.

 

مشکالت فراوان ناشی از ناباروری در بین زوجین مانند کاهش تمایالت جنسی، ایجاد اضطراب، افسردگی و همچنین اشکال در روابط بین فردی از سویی و کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری جمعیت از سوی دیگر، باعث اهمیت بیشتر این موضوع میشود. با توجه به مشکالت موجود، ارائه راهکارهای مناسب از دیدگاه طب سنتی ایرانی و کمک به بارداری چهار میلیون زوج نابارور در کشور ضروری است.

 

طب سنتی ایرانی همسو با پزشکی نوین، با ارائه روشها، تدابیر و توصیههای قبل و حین بارداری، حفظ جنین، سالمت مادر و کودک، جلوگیری از سقط و پیشگیری از عوارض زایمان، میتواند امکان فرزندآوری را افزایش و مشکالت ناباروری زوجین را کاهش دهد.

 

در طب ایرانی، پیشگیری و درمان بیماریها در مرحله اول مبتنی بر اصالح سبک زندگی است.

 

در مراحل بعد، بر اساس صالحدید پزشک طب ایرانی و نیاز بیمار، ممکن است درمانهای تکدارویی )مفرد( یا چنددارویی )مرکب( و مداخالت طبی همچونماساژ، بادکش، حجامت، فصد و زالودرمانی تجویز شود.

 

طب سنتی ایرانی، در پیشگیری و درمان بیماریها، رعایت اصول ششگانه سالمتی را الزامی میداند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1( بهداشت خواب و بیداری؛ )2( آداب و اصول غذا خوردن؛ )3( تنظیم جذب و دفع مواد در بدن؛ )4( آب و هوای محل زندگی؛ )5( ورزش سالمتمحور؛ و )6( بهداشت روانی.

 

 

در بسیاری از موارد دیده شدهاست که با اصالح همین شش اصل اولیه، با در نظر گرفتن ویژگیهای فرد و بیماری وی و با بکارگیری تدابیر توصیهشده در طب سنتی ایرانی، مشکل بیمار با راهکارهای ساده، برطرف شده و مسیر درمان کوتاهتر میشود.

 

یکی از مهمترین تدابیر برای شروع درمان، تغذیه و اصالح و چینش رژیم غذایی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر سنجي

  

مشاهده تصاوير پكس

ورود و عضویت

تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان شهيد لواساني (فرمانيه ) - نرسيده به چهار راه فرمانیه  - پلاك  20
تلفن :    28152000
Email : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید