جمعه, 29 تیر 1403

پرسنل اداري

نام و نام خانوادگی: فرزانه ملك جاني
تحصیلات:
كارشناس روابط سياسي
سمت: منشي رياست
داخلی: 789
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

 

نام و نام خانوادگی: هاله فيضي
تحصیلات: ليسانس روانشناسي باليني
سمت: مسئول پذيرش كلينيك
داخلی: 107
موقعیت مکانی: طبقه 1

 

نام و نام خانوادگی: سارا نصيري
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: مسئول پذيرش بستري
داخلی: 114
موقعیت مکانی: طبقه 1

 

نام و نام خانوادگی: مرجان عاطفي
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: ترخيص
داخلی: 187
موقعیت مکانی: طبقه1

 

 

نام و نام خانوادگی: خاطره كرميان
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت:  ترخيص
داخلی: 185
موقعیت مکانی: طبقه1

 

 

نام و نام خانوادگی: وحيد فصيحي
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: صندوقدار
داخلی: 114
موقعیت مکانی: طبقه 1

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدي ثابت
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: صندوقدار
داخلی: 113
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا گلدار
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: صندوقدار
داخلی: 113
موقعیت مکانی: طبقه همكف