شنبه, 20 خرداد 1402

پرسنل اداري

نام و نام خانوادگی: فرزانه ملك جاني
تحصیلات:
كارشناس روابط سياسي
سمت: منشي رياست
داخلی: 789
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

 

نام و نام خانوادگی: هاله فيضي
تحصیلات: ليسانس روانشناسي باليني
سمت: مسئول پذيرش كلينيك
داخلی: 107
موقعیت مکانی: طبقه 1

 

نام و نام خانوادگی: مرجان شفيعي
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: مسئول پذيرش بستري
داخلی: 111
موقعیت مکانی: طبقه 1

 

 

نام و نام خانوادگی: خديجه رضايي
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: بيمه گري
داخلی: 188
موقعیت مکانی: طبقه 1

 

نام و نام خانوادگی: مرجان عاطفي
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: ترخيص
داخلی: 187
موقعیت مکانی: طبقه1

 

 

نام و نام خانوادگی: خاطره كرميان
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت:  ترخيص
داخلی: 188
موقعیت مکانی: طبقه1

 

نام و نام خانوادگی: وحيد فصيحي
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: صندوقدار
داخلی: 114
موقعیت مکانی: طبقه 1

 

نام و نام خانوادگی: مهدي ثابت
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: صندوقدار
داخلی: 113
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

نام و نام خانوادگی: رضا گلدار
تحصیلات: فوق ديپلم حسابداري
سمت: صندوقدار
داخلی: 113
موقعیت مکانی: طبقه همكف