پنج شنبه, 16 تیر 1401

پرسنل بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي

نام و نام خانوادگی: مهندس فرنوش والي نيا
تحصیلات: كارشناس بهداشت محيط
سمت: كارشناس و مسئول بهداشت محيط
داخلی: 332
موقعیت مکانی: طبقه 3

 

نام و نام خانوادگی: مهندس سونيا غفاري
تحصیلات: كارشناس بهداشت حرفه اي
سمت: كارشناس بهداشت حرفه اي
داخلی: 332
موقعیت مکانی: طبقه 3