پنج شنبه, 16 تیر 1401

پرسنل تداركات

نام و نام خانوادگی: مرتضي شير خدائي
تحصیلات: كارشناس علوم اجتماعي
سمت: مسئول تداركات
داخلی: 729
موقعیت مکانی: طبقه 6