پنج شنبه, 16 تیر 1401

پرسنل تغذيه

نام و نام خانوادگی: ندا خسرو آبادي
تحصیلات: كارشناس تغذيه
سمت: كارشناس تغذيه 
داخلی: 811
موقعیت مکانی: طبقه 4