شنبه, 02 مرداد 1400

پرسنل داروخانه

نام و نام خانوادگی: عليرضا فواديان
تحصیلات: كارشناس كامپيوتر
سمت: سوپروايزر داروخانه
داخلی: 126
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

نام و نام خانوادگی: دكتر مريم سيد نوري
تحصیلات: دكتر داروساز
سمت: مسئول فني
داخلی: 125
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

نام و نام خانوادگی: زهره فياضي كيا
تحصیلات: كارشناس زيست شناسي
سمت: تكنسين داروخانه
داخلی: 126
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

نام و نام خانوادگی: اشكان نظري
تحصیلات: فوق ديپلم
سمت: انباردار داروخانه
داخلی: 126
موقعیت مکانی: طبقه همكف