جمعه, 29 تیر 1403

پرسنل مالي

نام و نام خانوادگی: تقي طاهرنژاد
تحصیلات:فوق ليسانس حسابداري
سمت:مدير مالي
داخلی: 724
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: ليدا فهيمي
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: حسابدار
داخلی: 728
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: زينب آندستا
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: حسابدار
داخلی: 189
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

 نام و نام خانوادگی:  احمدي
تحصیلات: كارشناس حسابداري
سمت: حسابدار
داخلی: 722
موقعیت مکانی: طبقه 6 

 

نام و نام خانوادگی: اشكان فضل الهي
تحصیلات: فوق ديپلم
سمت: تحصيلدار و كارمند حسابداري
داخلی: 726
موقعیت مکانی: طبقه 6