شنبه, 20 خرداد 1402

پرسنل مالي

نام و نام خانوادگی: ليدا فهيمي
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: حسابدار
داخلی: 728
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: كيانا عابديني
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: حسابدار
داخلی: 722
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: زينب آندستا
تحصیلات: ليسانس حسابداري
سمت: حسابدار
داخلی: 189
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

 نام و نام خانوادگی: احمد حيدري
تحصیلات: كارشناس ارشد روابط بين الملل
سمت: حسابدار
داخلی: 722
موقعیت مکانی: طبقه6

 

نام و نام خانوادگی: اشكان فضل الهي
تحصیلات: فوق ديپلم
سمت: تحصيلدار و كارمند حسابداري
داخلی: 726
موقعیت مکانی: طبقه 6