جمعه, 29 تیر 1403

نيروي انساني شامل افراد زير است :

1-    متخصصان طب اورژانس  24 ساعته

2-    كارشناس ارشد و كارشناس پرستاري

3-    كمك بهيار

4-    منشي

5-    خدمات

تجهيزات :

1-    تخت هاي اورژانس و اتاق ايزوله و اتاق احيا مجهز به دستگاه مانيتورينگ قلبي مي باشد.

2-    اتاق احيا مجهز به دستگاه ونتيلاتور است.

3-    ترالي كد.

 

در بخش اورژانس بيمارستان فرمانيه بصورت شبانه روزي توسط متخصصين طب اورژانس مقيم و كادر درماني مجرب ارائه خدمات به مراجعين محترم صورت مي گيرد.

ساختار اورژانس :

1-    اتاق ترياژ

2-    اتاق عمل سرپايي

3-    اتاق احيا (CPR)

4-    تحت نظر زنان

5-    تحت نظر مردان

6-    تحت نظر اطفال

7-    اتاق ايزوله

RSS
0387
جزییات دانلود
0389
جزییات دانلود
0391
جزییات دانلود
0392
جزییات دانلود