آزمایشات

آزمایشات زیر ترجیحاً باید اول صبح گرفته شود:


نمونه ادرار


هورمون های تیروئیدی


فریتین


هورمون های رشد (GH)

 

 

آزمایشاتی که نیاز به ناشتایی دارند:

 

آزمایش تری گلیسیرید (یکی از چربی های خون) نیاز به ۱۲ ساعت ناشتایی دارد.

آزمایش اوره خون به ۴ ساعت ناشتایی نیاز دارد. و بیمار باید حداقل در طی ۲ - ۳ روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای حاوی گوشت خودداری نماید.

آزمایش اسید اوریک خون به حداقل ۴ ساعت ناشتایی نیاز دارد.

حداقل ۳ ساعت قبل از انجام آزمایش هورمون های تیروئید، غذا میل نفرمایید.

 

 

در وضعيت ناشتا براي انجام آزمايشها خواهشمند است موارد ذيل رعايت گردد:

 

 

 

 

 

 

 آمادگی های لازم جهت انجام آزمایش مدفوع:


در صورتی که امکان جمع آوری مدفوع در آزمایشگاه میسر نمی باشد، بیمار پس از جمع آوری مدفوع خود می تواند آنرا ظرف مدت ۲ ساعت به آزمایشگاه تحویل دهد و در صورت نگهداری مدفوع در دمای یخچال امکان نگهداری مدفوع تا ۸ ساعت وجود دارد. نمونه های اسهالی حداکثر ظرف نیم تا یکساعت باید به آزمایشگاه رسانده شود.

چنانچه تست کشت مدفوع دارید فقط می توانید نمونه را حداکثر ظرف ۲ ساعت به آمایشگاه تحویل دهید.

 


آزمایش قند ۲ ساعته:


جهت انجام این آزمایش بیمار پس از خونگیری جهت قند خون ناشتا، صبحانه میل نموده (افراد دیابتی صبحانه معمول خود را صرف نمایند) و دقیقاً پس از ۲ ساعت نمونه دوم گرفته شود.

لازم است بیمار چند دقیقه قبل از زمان مذکور در آزمایشگاه حضور یابد. در طی این مدت بیمار باید از استعمال دخانیات و فعالیت بدنی خودداری نماید.