یکشنبه, 13 فروردين 1402

راهنمای تلفن

 

 شماره تلفن 28152+داخلي مورد نظر مستقيم به واحد مربوطه وصل ميشود

 

نام واحدها

داخلي

نام واحدها

داخلي

مركز تلفن

0

بلوك زايمان

244

رياست و مديريت

789

بخش نوزادان

235

دفتر پرستاري

701-702

بخش 2

207

انتظامات

110

بخش 3

307

اورژانس

551

بخش 4

407

آزمايشگاه

120

بخش DayCare

755

داروخانه

125

CCU

336

راديولوژي

719

ICU

445

پذيرش كلينيك

107

حسابداري

722

پذيرش بستري

111

ترخيص

187-188

IT

800

فيزيوتراپي ، شنوايي سنجي ، تغذيه و رژيم درماني

827