منشور حقوق كاركنان

از آنجاییکه توفیق خدمت به بیماران و دردمندان و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرارداد و نجات جان یک انسان، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند منشور حقوق کارکنان و این منشور به معنی اختیار، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند .