یکشنبه, 13 فروردين 1402

متخخص داخلي

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

 

     

 

 

 

 

 دكتر حميد رضا وزيري

 -  -  -  پنج شنبه ها ساعت 10 الي 12