جمعه, 29 تیر 1403

متخصص زخم

نام پزشک تخصص نظام پزشكي
 آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

 

  

 

 

 

  

 دكتر بهنام شيباني

 متخصص زخم  99094    دوشنبه ها ساعت 11-9