چهارشنبه, 09 فروردين 1402

متخصص ارتوپدي

نام پزشک تخصص نظام پزشكي   

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
دكتر محمد زهرائي
متخصص ارتوپد
 41213   يك شنبه ها ساعت 10:30 الي 12 و دو شنبه ها ساعت 13 الي 15
 
 

دكتر كيارش بصيري

متخصص ارتوپد 57841

 

 

سه شنبه ها  ساعت 18 و چهارشنبه ها ساعت 12


 

 

         

 

         

 

         
           

  

 
       

 

دكتر امين كامراني راد

 

  متخصص ارتوپد      شنبه ها و دو شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 18 الي 20  

دكتر پيمان كاغذيان

جراح استخوان  و مفاصل از آلمان
    چهار شنبه ها ساعت 10 الي 13