ريه

در اين كلينيك خدمات همچون اسپيرومتري ، چكاپ ريه و ........ انجام ميشود .