اطفال

كلينيك هايفوق تخصصي كودكان , نوزادان همه روزه  پذيراي بيماران مراجعه كننده ونيز بيماران ترخيص شده از بخش نوزادان جهت كنترل هاي بعدي هستند.

كلینیك اطفال و نوزادان  پذیرای بیماران و مراجعین از سطح شهر تهران و سرتاسر کشور و همچنین سایر كشورها به ویژه كشورهای عربی و همسایه می باشد. این واحد شامل دو قسمت است: 

• كلینیك تخصصی اطفال و نوزادان، با حضور همكاران متخصص اطفال.

 

• كلینیك فوق تخصصی نوزادان، با حضور فوق تخصص نوزادان و اساتید دانشگاه علوم پزشكی. این كلینیك در دو شیفت صبح و عصر خدمات خود را ارائه می کند. علاوه بر تجهیزات كامل و مدرن جهت معاینات كامل نوزادان و كودكان، این واحد مجهز به یك دستگاه بیلی تست می باشد كه امكان تخمین میزان بیلی روبین نوزادان را به روش غیر تهاجمی از طریق پوست فراهم می سازد. همچنین در موارد اورژانس امكان انجام عملیات احیاء و سایر اقدامات اورژانس میسر می باشد. آمار مراجعین به كلینیك از ابتدای راه اندازی تاكنون بیش از 10 برابر افزایش داشته است. در این راستا تلاش و جدیت همكاران متخصص اطفال و ارائه بهترین خدمات و همچنین نظم و انضباط در حضور به موقع آنان بسیار چشمگیر می باشد.