جمعه, 29 تیر 1403

دفتر پرستاري


 

 

بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي  فرمانيه

                    مدير پرستاري بيمارستان فرمانيه  

فاطمه رابط

 

 

 

آدرس: تهران، چهار راه فرمانیه ، ابتداي خيابان فرمانيه - پلاك   20
طبقه 6

 

تلفن : 2-28152701

فكس : 22815376

سوپروايزر ها :     

1-      خانم فايزه مريم تجلي

2-     آقاي عباس رحماني

3-     خانم سميه مهردادي

4-     خانم ملكه مشكاتي  (سوپر وايزر آموزشي )

5-    خانم شايسه جباري  (سوپر وايزر كنترل عفونت )

فعاليتها  :

1-         برنامه ریزی در زمینه های ارتقای کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به مددجویان

2-    الف) گردآوری اطلاعات از مرکز شامل:

                      - نمودار سازمانی مصوب

                      - گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی در پرستاری ، پرونده های کارکنان،مصاحبه با کارکنان و

        ب) مددجویان:برحسب نوع بستری،نیاز مراقبتی،خدمات ارائه شده و ...

        ج) منابع شامل: نیروی انسانی(پرستاران-بهیاران-کمک بهیاران-تکنسین ها و کاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته)،ساختار فیزیکی و امکانات و تجهیزات

3-     شرکت در تصمیم گیری های کادر پرستاری و کمیته های داخلی

4-     ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی-درمانی

5-     برنامه ریزی جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

6-     تعیین برآورد نیروی انسانی براساس سیستم نظام گرا در بخشهای مختلف

7-     پیشنهاد انتخاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست بیمارستان

8-     تصمیم گیری در مورد مرخصی،ماموریت و انتقال کارکنان گروه پرستاری

9-     رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمان

10-     اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان(تشویق و تنبیه)         

11- اداره جلسات داخل و خارج بیمارستان در ارتباط با واحدها

12- تامین نیازهای آموزشی کارکنان

13- رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان پرستاری

14- ایجاد زمینه مناسب جهت انجام کارهای پژوهشی

15- نظارت و کنترل کیفیت مراقبتهای پرستاری بر اساس استانداردهای ثبت شده با استفاده از ابزار مناسب(چک لیست و ...)

16- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف کارکنان پرستاری

17- نظارت بر ارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال

18- نظارت بر کنترل حضوروغیاب کارکنان پرستاری

19- ارزشیابی عملکرد کمیته های تحت نظارت

20- بررسی سطح رضایتمندی بیمار و ارباب رجوع نسبت به کارکنان

21- هماهنگی با ستاد هدایت جهت پذیرش بیماران از شهرستانها یا بیمارستانهای دیگر

22- تلاش جهت پذیرش گرفتن جهت بیمارانی که امکانات خاص نیاز دارند از ستاد هدایت

23- هماهنگی با گروههای پزشکی مختلف جهت انجام مشورتهای ذیربط