شنبه, 05 فروردين 1396

متخصص پوست

نام پزشک تخصص نظام پزشكي  آدرس مطب

روز و ساعت مراجعه بيماران به كلينيك بيمارستان

 
 

دكتر بابك جعفري

 

پوست

 92300  

 

شنبه ها  ساعت   16:30