چهارشنبه, 02 اسفند 1402

اطفال

كلينيك هايفوق تخصصي كودكان , نوزادان همه روزه  پذيراي بيماران مراجعه كننده ونيز بيماران ترخيص شده از بخش نوزادان جهت كنترل هاي بعدي هستند.

كلینیك اطفال و نوزادان  پذیرای بیماران و مراجعین از سطح شهر تهران و سرتاسر کشور و همچنین سایر كشورها به ویژه كشورهای عربی و همسایه می باشد. این واحد شامل دو قسمت است: 

• كلینیك تخصصی اطفال و نوزادان، با حضور همكاران متخصص اطفال.

 

• كلینیك فوق تخصصی نوزادان، با حضور فوق تخصص نوزادان و اساتید دانشگاه علوم پزشكی. این كلینیك در دو شیفت صبح و عصر خدمات خود را ارائه می کند. همچنین در موارد اورژانس امكان انجام عملیات احیاء و سایر اقدامات اورژانس میسر می باشد. آمار مراجعین به كلینیك از ابتدای راه اندازی تاكنون بیش از 10 برابر افزایش داشته است. در این راستا تلاش و جدیت همكاران متخصص اطفال و ارائه بهترین خدمات و همچنین نظم و انضباط در حضور به موقع آنان بسیار چشمگیر می باشد.