جمعه, 31 فروردين 1403

پرسنل حراست

نام و نام خانوادگی: حميد آرين
تحصیلات: ليسانس تجهيزات پزشكي
سمت: رييس حراست
داخلی: 110
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

نام و نام خانوادگی: شهروز عبدالهي
تحصیلات: كارشناس فقه و حقوق اسلامي
سمت: حراست
داخلی: 110
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

نام و نام خانوادگی: مرتضي خدايي
تحصیلات: كارشناس علوم اجتماعي
سمت: حراست
داخلی: 110
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

 

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل شكوري
تحصیلات: كارشناس تربيت بدني
سمت: حراست
داخلی: 110
موقعیت مکانی: طبقه همكف

 

نام و نام خانوادگی: محمد بيات
تحصیلات: كارشناس گرافيك
سمت: حراست
داخلی: 110
موقعیت مکانی: طبقه همكف