جمعه, 29 تیر 1403

آيا از كيفيت كلي ارايه خدمات رضايت داشته ايد ؟

اين نظرسنجي به پايان رسيده است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد راي دهندگان   591
آغاز نظرسنجي   2015-03-11 00:00:00
پايان نظرسنجي   2023-03-20 00:00:00