پنج شنبه, 09 آذر 1402

پرسنل مدارك پزشكي

نام و نام خانوادگی: ندا معززي كيا
تحصیلات: كارشنانس مدارك پزشكي
سمت: كارشناس بايگاني و مدارك پزشكي
داخلی: 331
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی:نسا بيراني
تحصیلات: ليسانس
سمت: بايگاني و مدارك پزشكي
داخلی: 331
موقعیت مکانی: طبقه 6