پنج شنبه, 29 مهر 1400

پرسنل مدارك پزشكي

نام و نام خانوادگی: ندا معززي كيا
تحصیلات: كارشنانس مدارك پزشكي
سمت: كارشناس بايگاني و مدارك پزشكي
داخلی: 331
موقعیت مکانی: طبقه 6

 

نام و نام خانوادگی: جعفر رستم زاده
تحصیلات: فوق ديپلم
سمت: بايگاني و مدارك پزشكي
داخلی: 331
موقعیت مکانی: طبقه 6