شنبه, 20 خرداد 1402

پرسنل مركز تلفن

نام و نام خانوادگی: عباس مرداني
تحصیلات: كارشناس مديريت صنعتي
سمت: تكنسين مخابرات
داخلی: 0
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: بابك بابازاده
تحصیلات: كارشناس مديريت بازرگاني
سمت: تكنسين مخابرات
داخلی: 0
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: مهدي خجسته

تحصیلات: كارشناس علوم ارتباطات

سمت: تكنسين مخابرات
داخلی: 0
موقعیت مکانی: طبقه 2-