جمعه, 31 فروردين 1403

هزينه-هاي-پروسيجرهاي-درماني-سال1400

هزينه هاي پروسيجرهاي درماني سال1400-   بيمارستان فرمانيه

رديف

نام پروسیجر

قيمت (دلار)

 

1

Surgery  PCNL  (Lithotripsy)

 $                           1,960.00

 

2

Surgery   TUL ( Lithotripsy )

 $                               840.00

 

3

Surgery  TURBT (Lithotomy)

 $                               700.00

 

4

Surgery  TUR     (Lithotomy)

 $                               700.00

 

5

surgeryTURP(open prostate)

 $                               980.00

 

6

Surgery   orchidectomy

 $                               700.00

 

7

Internal Urothromy surgery

(dr.Rahmani-dr.Fayyaz)

 $                               560.00

 

8

Urothromy surgery

(other surgeons)

 $                               420.00

 

9

Surgery  Urinated stenosis

 $                               560.00

 

10

Remove the stent

 $                               420.00

 

11

Remove the double G

 $                               420.00

 

12

Hidrosel Surgery

 $                               420.00

 

13

Radical Nephrectomy

 $                           2,450.00

 

14

Surgery Unilateral Varicocele

 $                               420.00

 

15

Bilateral Varicocele Surgery  

 $                               560.00

 

16

urethroscopy

 $                               420.00

 

17

Regular prostatectomy

 $                               980.00

 

18

Radical  prostatectomy

 $                           2,800.00

 

19

tul

 $                               840.00

 

20

Circumcision

 $                               280.00

 

21

0pen Hernia Inguinal Surgery

 $                               630.00

 

22

Surgery Laparoscopic Open Inguinal Hernia

 $                               840.00

 

23

Horn Groin Surgery

 $                               560.00

 

24

Cercelagh

 $                               280.00

 

25

Cesarean Section

 $                               700.00

 

26

Natural Child Birth

 $                               630.00

 

27

Ovarian Cysts(Open Surgery)

Dr.Akbari

 $                           1,190.00

 

28

Ovarian Cysts(Laparoscopic)

Dr.Akbari

 $                           2,030.00

 

29

Ovarian Cysts(Open Surgery)

Other Surgeons

 $                               910.00

 

30

Ovarian Cysts(Laparoscopic)

Other Surgeons

 $                           1,330.00

 

31

Curretage Abortion

 $                               350.00

 

32

Diagnostic Abortion

 $                               280.00

 

33

Hysteroscopy

 $                               420.00

 

34

Hysteroscopy(Open Surgery)

 $                           1,190.00

 

35

Hysterectomy(Laparoscopic)

Dr.Akbari

 $                           2,030.00

 

36

Hysterectomy(Laparoscopic)

Other Surgeons

 $                           1,400.00

 

37

Rectocele Surgery  /bladder prolapse

 $                               630.00

 

38

Hymenectomy

 $                               420.00

 

39

Surgery APR    
)Uterine prolapse(

 $                               630.00

 

40

Ectopregrancy    (EP)

 $                               770.00

 

41

Open Hysterectomy (TAH

Dr.Akbari

 $                               980.00

 

42

Open Hysterectomy    (TAH)

Other Surgeons

 $                               700.00

 

43

Laparoscopic Hysterectomy (TLH

Dr.Akbari

 $                           1,680.00

 

44

Laparoscopic Hysterectomy (TLH

Other Surgeons

 $                           1,400.00

 

45

perineorrhaphy

 $                               420.00

 

46

Pregrancy supervision

 $                               280.00

 

47

conization

 $                               420.00

 

48

Twin  caesarean

 $                               910.00

 

49

Labiectomy

 $                               420.00

 

50

Labioplasty

 $                               420.00

 

51

Thyroidectomy  Dr.Shafeie

 $                           2,170.00

 

52

Cholecystectomy (open Surgery)

 $                               700.00

 

53

Cholecystectomy(laparoscopy)

 $                           1,050.00

 

54

Apandectomy(Open surgery)

 $                               630.00

 

55

Apandectomy(Laparoscopic)

 $                               980.00

 

56

Abdominoplasty

 $                           1,680.00

 

57

Breast Biopsy

 $                               910.00

 

58

Mastectomy

 $                               980.00

 

59

Surgery for stomach by-pass

 $                           1,890.00

 

60

sleeve

 $                           1,400.00

 

61

Abdominal hernia Surgery

 $                               770.00

 

62

Mamoplasty

 $                           1,400.00

 

63

herniorraphy

 $                               630.00

 

64

Breast Mass Excision

 $                               840.00

 

65

Surgery  thyroidectomy

 $                           1,120.00

 

66

Surgery  fissurectomy.

 $                               630.00

 

67

Hemorrhoidectomy Surgery  

 $                               630.00

 

68

Ileus surgery

 $                           1,120.00

 

69

ureterolithotomy

 $                               840.00

 

70

Pilonidal sinus surgery

 $                               560.00

 

71

Inguinal hernia

 $                               770.00

 

72

Anal Fistule  surgery

 $                               700.00

 

73

Fistulctomy surgery

 $                               560.00

 

74

Breast Implant Surgery

 $                           1,400.00

 

75

Abdiminoplasty Surgery

 $                           1,680.00

 

76

Mamoplasty Surgery

 $                           1,400.00

 

77

Surgery Lypolyse

 $                           1,680.00

 

78

Surgery of blepharoplasty

 $                               980.00

 

79

Fat Injection

 $                               840.00

 

80

Lift Surgery 

 $                           1,400.00

 

81

Rhinoplasty

 $                           1,120.00

 

82

Unilateral Osteotomy surgery

 

 $                           2,100.00

 

83

 Bilateral Osteotomy surgery

 $                           3,080.00

 

84

Implant

 $                               980.00

 

85

Surgery closing the cleft lip

 $                               840.00

 

86

Jaw biopsy surgery

 $                           1,400.00

 

87

Chin Implant Surgery

 $                           1,120.00

 

88

Malar Implant Surgery

 $                           1,120.00

 

89

Gel Discharge Surgery

 $                               700.00

 

90

Sinus endoscopy

 $                               700.00

 

91

Tonsillar surgery

 $                               490.00

 

92

Dr.Sarkarat cosmetic surgeries

 $                           1,120.00

 

93

Surgery Knee Junction

Replacement

TKA

 $                           1,680.00

 

94

Shoulder Surgery 

 $                           1,120.00

 

95

Surgery  Hand Fracture

 $                               770.00

 

96

Surgery  Leg Fracture

 $                               560.00

 

97

Knee Esteotomy

 $                               980.00

 

98

Surgery for pelvic fracture

 $                           1,820.00

 

99

ACL

 $                               980.00

 

100

CTS

 $                               630.00

 

101

Arthroscopy

 $                               980.00

 

102

Pinning surgery

 $                               560.00

 

103

Tendon surgery

 $                               420.00

 

104

Surgery for hip replacement

 $                           1,120.00

 

105

Joint hip replacement surgery

 $                           1,120.00

 

106

Elbow Surgery

 $                               840.00

 

107

Surgical removal of the pin

 $                               420.00

 

108

Surgery removing the plaque

 $                               420.00

 

109

Surgery to remove screw

 $                               420.00

110

Surgical removal of Hugo Valgus

 $                               630.00

111

meniscus Surgery

 $                           1,050.00

112

Femoral fracture surgery

 $                           1,120.00

113

Laminectomy

 $                           2,800.00

114

Surgery of the spinal cord stenosis

 $                           3,500.00

115

Femoral fracture surgery

 $                           1,120.00

116

Neck mass surgery

 $                               840.00

117

Brain mass surgery

 $                               490.00

118

Herni Dyscalar Surgery

 $                           2,450.00

119

Spinal surgery

 $                           1,120.00

120

CD Transmission Surgery

 $                           2,450.00