شنبه, 20 خرداد 1402

هيت مديره 1400

  نام                     
   سمت    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
پروفسور محمد حسين سلطان زاده  رئیس هيأت مدیره    

 

 

 

 
دكتر حميد رضا كريمي مدير عامل - عضو هيأت مدیره      
 دكتر محمدمهدی احمدی نیا
نایب رئیس هيأت مدیره
       
دكتر مسعود خسروي  عضوهيأت مدیره        
دكتر محمود رضا عسگري  عضوهيأت مدیره