جمعه, 31 فروردين 1403

هيت مديره 1400

  نام                     
   سمت    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
پروفسور محمد حسين سلطان زاده  رئیس هيأت مدیره    

 

 

 

 
دكتر حميد رضا كريمي مدير عامل - عضو هيأت مدیره      
 دكتر محمدمهدی احمدی نیا
نایب رئیس هيأت مدیره
       
دكتر مريم معقومي
 عضوهيأت مدیره        
دكتر قاسم ايوبي
 عضوهيأت مدیره