پنج شنبه, 29 مهر 1400

هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره  : جناب آقای دكتر قاسم ایوبی

 

نایب رئیس هیئت مدیره  :  جناب آقای دكتر محمدمهدی احمدی نیا

 

عضوهیئت مدیره  : جناب آقای دكتر علي چراغوندي

 

عضوهیئت مدیره  :  جناب آقای دكتر حمیدرضاکریمی

 

عضوهیئت مدیره  :  جناب آقای دكتر محمدزهرایی